Renkavle

(Alopecurus myosuroides Huds.) Fam:. Poaceae

Danmark Ager-Rævehale, Storbrittanien Black-grass, Estland Roti-rebasesaba, Finland Rikkapuntarpää, HollandDuist, Island Knjáliðagras, Lettland Pelastišu lapsaste, Litauien Pelinis pašiaušelis, Norge Åkerreverumpe, Polen Wyczyniec polny, Ryssland Лисохвост мышехвостниковый, Tyskland Acker-Fuchsschwanzgras ,

Ursprungligen från Medelhavsområdet och idag ett verkligt stort problem i många europeiska länder t.ex. Storbritannien, Belgien, Frankrike och Tyskland då den lätt bildar resistens mot ogräsmedel. Har historiskt spridits med framför allt gräsutsäde. På frammarsch i Sverige.

Se även kärrkavle. Angående kontroll finns mycket gemensamt med flyghavre och åkerven.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen, eller bearbetar man minimalt så att så få frön som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att plantorna inte ges möjlighet att gå i blom och därmed förhindras sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Allmänt förebyggande åtgärder:

- Väldränerad mark.

- Certifierat utsäde (se upp med importerat vallfrö och viltfoderblandningar).

 

- Varierad växtföljd med hög andel vårsådda grödor och inslag av fleråriga vallar är synnerligen viktigt. Renkavlen gror huvudsakligen på hösten. Aldrig höstsäd efter höstsäd.

 

- Den viktigaste åtgärden är utan tvivel att skördemaskiner och jordbearbetningsredskap rengörs väl efter att de använts i renkavleinfekterade fält/områden då den främst sprids med maskiner och halm. Med andra ord hög maskinhygien! Täkta spannmåls- och halmlass.

- Dela upp fältet och skörda renkavleinfekterade delar sist.

- Kombinera effektiva kemiska preparat med icke kemiska metoder som varierad växtföljd, falsk såbädd/fördröjd sådd, större utsädesmängd och sortval (Integrated Pest Management IPM).

Kontrollåtgärder:

- Vid upptäckt gör bekämpningsplan direkt med målsättning att motverka uppförökning av en fröbank i marken.

- Välj konkurrensstarka grödor och sorter, en större utsädesmängd kan också övervägas.

- Anpassa såtidpunkt. Renkavlens groningsbenägenhet avgör strategin. Tidig sådd på hösten sammanfaller ofta med renkavlens "groningsfönster", särskilt efter en varm sommar. Renkavleplantorna hinner också bestocka sig väl vid tidig höstsådd. Senarelagd höstsådd kan då vara en lämplig åtgärd så att återkommande grunda bearbetningar efter tröskningen först kan genomföras som stimulerar groning och dödar uppkomna plantor.

Efter en fuktig och kall sommar däremot gror renkavlen sämre (groningsvila), vilket ger en förskjutning mot större groning tidigt nästa vår än normalt. Välj då tidig höstsådd eller så kan en något försenad vårsådd i stället övervägas.

- Anpassa jordbearbetningen. Grund eller djup bearbetning? Plöjning håller tillbaka renkavlen men förlänger frönas livslängd. Liten fröbank i matjordslagret och riklig fröproduktion i årets gröda, plöj inte ned de nydrösade fröna (ljusgroende, fröbanken byggs annars upp) utan locka dem att gro genom att inte jordbearbeta direkt efter skörd. Sedan kan man under hösten följa upp med en grund bearbetningar för att få fler frön att gro o.s.v. om möjligheter ges. Kan kombineras med senarelagd sådd så att ytterligare en del frön kan gro och sedan förstöras vid sådden. Stor fröbank och liten fröproduktion, plöj inte upp frön allt för ofta, groddbarheten låg efter några år. Efter 7 - 8 år plöjningsfritt, "riskfritt" att plöja.

- Putsa av mindre fläckar innan renkavlen gått i blom.

 

 

Se följande tabell.

 Renkavle  Fröbank : liten   stor
 Fröproduktion:  liten    Plöjning tillräckligt med 1 år av 3  Grund bearbetning med plöjning 1 av 3-4 år
                             stor  Grund bearbetning  Plöjning

- Tidig broddharvning på våren i höstsäden.

- Selektiv harvning när grödan börjat sin stråskjutning.

- Radhackning.

- Ingen halmbärgning från fält där renkavlen gått i ax.

- Trädesbruk (svartträda eller bevuxen träda som putsas) eller ekologisk fokusareal där renkavlen börjar bli allt för rikligt förekommande.

- I gräsfröodling avslagning första året. Historiskt har renkavlen i Europa spritts med framförallt gräsfrö.

- Skörd av grönmassa måste ske i tid då renkavlens frön redan kan vara groningsmogna 2-3 veckor efter blomning.

- Vid kemisk bekämpning behandla höstsäden både höst och vår. Växla genom hela växtföljden mellan preparat med olika verkningsmekanism (även vid höst- och vårbehandling i samma fält) för att motverka resistensbildning (klicka nedan). Punktbehandla mindre infektionshärdar.

- Förutom preparatval motverkas resistensbildning genom stor andel vårsådda gödor och åtgärder som senarelagd höstsådd.

 

För  information kring Kontroll/livsform se vidare under fliken ovan.

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning