Vitgröe

(Poa annua L.) Fam:. Poaceae

Danmark Enårig Rapgræs , Storbrittanien Annual Meadow-grass , Estland Murunurmikas, Finland Kylänurmikka, HollandStraatgras, Island Varpasveifgras, Lettland Maura skarene, Litauien Vienmete migle, Norge Tunrapp, Polen Wiechlina roczna, Ryssland Мятлик однолетний, Tyskland Einjäriges Rispengras ,

[Window Title] HomeSite [Main Instruction] HomeSite har slutat att fungera [Content] Windows söker efter en lösning på problemet... [Avbryt] 

LIVSFORM: Ett- eller tvåårig (annuell/bienn).

Blad ljusgröna, kala och framkommer vikta, ofta på tvären vågiga, bladspets båtförslikt hopdragen,  bladslidor starkt hoptryckta, bladlister otydliga eller saknas, tydlig mittfåra med ljusa strimmor utmed fåran vid genomlysning. Snärp 2–4 mm långt, avsmalnande. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Löst tuvad utan rotslående skott, lågväxt med upprätta, mjuka strån (längd 5–20 cm), mycket grunt rotsystem. Bladskiva 2-5 mm bred. Småax vanligen ljusgröna och samlade i glesa, pyramidlika vippor (längd 2–5 cm) med ensidigt utspärrade grenar. Blommar under hela vegetationsperioden.

Utbredning, växtplats och betydelse:  Allmän i hela landet. Åkrar, trädgårdar, vägkanter, gräsmattor samt skräp- och ruderatmarker. Förekommer i alla typer av grödor, förorsakar sällan några skördeförluster utom i öppna radodlade grödor. Gräsfröodling är ej förenligt med förekomst av vitgröe då denna art  ej går att rensa bort från många odlade gräsarters frön.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror under hela vegetationsperioden. Frönas livslängd i marken 5 år. Hybrid med  trampgröe (P. supina) ganska vanlig. Denna fleråriga art skiljer sig från vitgröe dels genom att nya skott utan vippor utvecklas från stråbaser dels att småaxen sitter i spetsen av vippgrenarna. Småaxen är vanligen violett- och gulbrunspräckliga. Trampgröen utvecklar dessutom rotslående skott.

Se även Gräs i Kulturlandskapet