Rödmålla

(Chenopodium rubrum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Rød Gåsefod, Storbrittanien Red Goosefoot, Estland Punane hanemalts, Finland Punasavikka, HollandRode ganzevoet, Island Roðanjóli, Lettland Sarkana balanda, Litauien Raudonstiebe balanda, Norge Raudmelde, Polen Komosa czerwonawa, Ryssland Марь красная, Tyskland Roter Gänsefuß,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, svinmålla, vägmålla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att rödmållan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).