Sandlosta

(Bromus sterilis L.) Fam:. Poaceae

Danmark Gold Hejre, Storbrittanien Barren Brome, Estland Kahar luste, kahar müürluste, Finland Hietakattara, HollandIjle dravik, Lettland Neaugliga jumtauza, Litauien Neveislioji anisanta, Norge Sandfaks, Polen Stokłosa płonna, Ryssland Неравноцветник бесплодный, костёр бесплодный, Tyskland Taube Trespe,

Se även luddlosta, råglosta.

Kontrollåtgärder:

- Varierad växtföljd med inslag av vårsådda grödor.

- Tidig jorbearbetning efter skörd. Groningen hämmas av ljus och torra förhållanden vid markytan, men fröna gror snabbt när de täcks av jord.

- Besprutning av fältkanter med totalbekämpningsmedel dödar fleråriga arter som t.ex. kvickrot, vilket då kommer att ge utrymme för ettåriga arter som lostan, vilken då lätt kan spridas in i fältet.

- Vid kemisk bekämpning växla om möjligt med preparat från olika herbicidgrupper.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning