Revsmörblomma

(revsola, revranunkel, revigt solöga, ) (Ranunculus repens L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Lav Ranunkel, Storbrittanien Creeping Buttercup, Estland Roomav tulikas, Finland Rönsyleinikki, HollandKruipende boterbloem, Island Skriðsoley, Lettland Ložnu gundega, Litauien Šliaužiantysis vedrynas, Norge Krypsoleie, Polen Jaskier rozłogowy, Ryssland Лютик ползучий, Tyskland Kriechender Hahnenfuß,

I rabatter och planteringar ett förtretligt ogräs. Växten är som många andra ranunkelväxter giftig. Anses vara mindre giftig än maj- och vanlig smörblomma. Ratas i allmänhet av betesdjur. Förr använd inom folkmedicinen som vårtmedel och mot reumatisk värk.

Se även majsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma, åkerranunkel.

Allmänt förebyggande åtgärder:

- Väldränerad mark.

Kontrollåtgärder:

- För arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att revsmörblomman inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Växtföljer med stor andel äldre vallar gynnar artens förekomst.

- Gräv upp hela plantan med rötter och utlöpare. Plantor som börjat utveckla knoppar och sträcka på sig dras lättast upp när marken är fuktig. Mindre plantor avlägsnas bäst med en skarp hacka. Är det fråga om en gräsmatta sås gräsfrö eller så planterar man en gräsbit i den blottade jorden.

- Djupplöj efter skörd, jordbearbeta efter behov under hösten för att sedan nästkommande år så en konkurrenskraftig gröda som havre/ärt eller havre med insådd av en klöver/gräsblandning.

Se också under fliken Kontroll/livsform ovan.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider