Åkerranunkel

(åkermöja, ) (Ranunculus arvensis L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Ager-Ranunkel, Storbrittanien Corn Buttercup , Estland Põldtulikas, Finland Peltoleinikki, HollandAkkerboterbloem, Lettland Tiruma gundega, Litauien Dirvinis vedrynas, Norge Piggsoleie, Polen Jaskier polny, Ryssland Лютик полевой, Tyskland Ackerhahnenfuß,

Rödlistad

Se även majsmörblomma, revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (mest vinterannuell).

Hjärtblad: Nästan runda till ovala (längd 8–12 mm), skaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer ett och ett, blad 1 (–3) ovalt till spatelformat med 3–5 flikig bladtopp, blad 3 (–4) tredelat med flikig eller spetsig bladtopp, blad 5 och följande djupt smalflikiga. Kala eller glest håriga. De smalflikiga bladen är mycket karaktäristiska för arten liksom de stora, taggiga frukterna.

Övrigt: Fullvuxen planta (längd 15–50 cm), stjälk sparsamt grenig. De blekt gröngulaktiga blommorna sitter en och en i stjälk- och grenspetsar.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre allmän–sällsynt på Öland och Gotland, på fastlandet numera sannolikt endast tillfällig. Åkrar samt skräp- och ruderatmarker, särskilt på kalkrika jordar. Möjligheten till utveckling är störst i konkurrenssvaga bestånd, t.ex. åkerns utkanter eller där grödan vintrat ut. Riklig förekomst kan förorsaka skördeförluster, men arten är på stark tillbakagång. Effektiv utsädesrensning har medfört att den inte längre kan spridas med utsädet.

Biologi: Förökas endast med frön (kortlivade d.v.s någon större fröbank bildas ej). En fördel är alltså om fröna får gro och etablera nya plantor redan under hösten efter att de drösat.