Ekologisk odling

För en hållbar ekologisk odling är kunskap och strategier nyckeln för att bemästra ogräsen som är ett av de största problemen inom ekologisk odling, särskilt de fleråriga rotogräsen. Det finns goda råd för detta i skriften Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs. (Klicka på namnet för att ladda en pdf.).

Inom ekologisk odling är kemisk bekämpning av ogräs inte tillåtet. Ekologiska odlare år i första hand hänvisade till olika förebyggande metoder, som att variera växtföljden och använda konkurrenskraftiga sorter. Du måste anpassa din strategi till de lokala förutsättningar som råder för din gård eller ditt trädgårdsland.

Konventionell odling

EU-direktivet "Hållbar användning av bekämpningsmedel" av 2009 innebär att alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel inom jordbruk och trädgård från och med 2014 ska tillämpa integrerat växtskydd (IPM= integrated pest management). Detta innebär att man inom den konvetionella odlingen ska minska den kemiska användningen genom att öka användningen av förebyggande och alternativa åtgärder för en hållbar användning av kemiska bekämdpningsmedel (mindre miljöpåverkan, färre resistensfall etc) genom att

med avsikt att också långsiktigt förbättra det ekonomiska resultatet.