Kvickrot

(vitrot, åkerkvicka, kvicka, kvek, kvickvete, essing, röte, hundgräs (Dal.), ilrot (Närke), axing (Norrl.), ) (Elymus repens (L.) Gould) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Kvik, Storbrittanien Common Couch, Estland Harilik orashein, Finland Juolavehnä, HollandKweek, Island Husapuntur, Lettland Ložnu varpata, Litauien Paprastasis varputis, Norge Kveke, Polen Perz właściwy, Ryssland Пырей ползучий, Tyskland Gewöhnliche Quecke,

"Är ett av de allmännaste och besvärligaste ogräsen på åkrar och i trädgårdar" heter det i en skrift från 1885, vilket även är fallet idag. Ur äldre litteratur kan man utläsa att kvickroten också kanske haft en mångsidig användning: binda flygsand, rostade utlöpare som kaffeersättning, kokade utlöpare gav en sötaktig produkt som påminde om sirap, malda torkade utlöpare kunde dryga ut mjölet vid brödbak under nödår. Kvickroten lär också haft en viss medicinsk användning vid t.ex. huvudvärk.

Se även lentåtel, storven

Allmänt förebyggande åtgärder:

 • Väldränerad mark.
 • Certifierat utsäde.
   
 • Omväxlande växtföljd med grödor som öppnar för upprepad jordbearbetning (t.ex. potatis, radhackade grödor) och tvååriga vallar med 2 – 4 avslagningar per år.
   
 • Konkurrenskraftiga  grödor och sorter (t.ex. höstråg, gröngödslingsgröda). Grödor som majs, lin, lupin, ärter i renbestånd och köksväxter gynnar ogräset. Dåligt övervintrad gröda sås om eller också kan grönfodervall anläggas.
   
 • Vid odling av bönor och ärter stubbearbetas fältet hösten innan och sedan under följande höst efter skörd. Bearbetningarna sker då flertalet skott nått 3 – 4 bladsstadiet.
   
 • Vårplöj om det är möjligt med tanke på markförhållanden och så snarast efter vårplöjningen.

Kontrollåtgärder:

 • Sönderdelning av kvickrotens utlöpare genom t.ex. upprepad stubbearbetning när flertalet skott har 3 – 4 blad (kompensations-punkten, se nedan). Börja direkt efter tidigt skördade grödor som helsäd, vallfrö och höstraps, avsluta med sen, djup och jämn nedplöjning. Om vårplöjning kan ske, kan denna ge bättre bekämpningseffekt. Svältningsstrategin kräver ca tre månader.
   
 • Efter att en hel- eller halvträda plöjts utförs upprepade grunda jordbearbetningar när kvickrotens skott i snitt utvecklat 3 – 4 blad. Plantans energireserver är då som lägst eftersom mer energi använts under denna första utvecklingsfas än som tillförts genom fotosyntesen. Därefter övergår växtens energibalans eller nettoassimilationen till att bli positiv, den s.k. kompensationspunkten (se nedan)  har passerats och upprepad avslagning eller jordbearbetning vid detta stadium medför att plantan så småningom svälts ut. Då svältningsstrategin kräver ca tre månader ger helträdan bäst effekt på kvickroten om fältet ska höstsås, i annat fall är trädestyperna likvärda. En s.k minisommarträda är av förklarliga skäl underlägsen såväl hel- som halvträdan i kvickrotseffekt. 
   
 • Uppharvning och uttorkning på träda: ca 2 veckor av stark torka krävs. Hopharvning och borttagning är särskilt på mulljordar av betydelse. 
   
 • Hackning i radodlade grödor.
 • Upprepad avslagning av gröngödslingsgrödor och slåttervallar. Optimal effekt uppnås genom  två till tre avslagningar. Vid fyra eller fler avslagningar pressas vallen allt för hårt och man minskar vallens konkurrenseffekt. Avslagning ger inte lika bra effekt som stubbearbetning.
   
 • Djurbete, med t.ex. grisar kan användas för ogräsreglering genom att rotutlöpare bökas upp och torkar. Utlöparna äts inte speciellt gärna, vilket redan Linné påpekade i Svensk Flora (1755): "svinen äter icke rötterna tvärtemot lantmännens mening" (klicka nedan).
   
 • Kemisk bekämpning (klicka nedan).

 

Trädgård

 • I gräsmattan hålls kvickroten starkt tillbaka genom regelbunden klippning.
   
 • Gräv helst upp utlöparna med grep så sönderdelas de mindre och man får upp mera. Avlägsna varje bit eftersom de kan bilda nya plantor. Inte alltid så lätt. Försök kanske i stället att svälta ut utlöparsystemet genom upprepad borttagning av kvickrotsskott när de utvecklat 3 – 4 blad  (kompensationspunkten). Upprepa under flera säsonger.
   
 • Marktäckning är en mycket effektiv metod av mer långsiktig karaktär (1 – 2 år) men å andra sidan sköter sig själv. Strategin är även här att svälta ut (se vidare marktäckning, klicka nedan).

 

För vidare information kring Kontroll/ livsform se under fliken ovan ovan.


  Principdiagram kompensationspunkt (kvickrot 3 – 4 blad).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning