Flyghavre

(landhavre, vildhavre, ) (Avena fatua L.) Fam:. Poaceae

Danmark Flyve-Havre, Storbrittanien Wild-oat, Estland Tuulekaer, Finland Hukkakaura, HollandOots, Island Flughafrar, Lettland Veja auza, Litauien Tušcioji aviža, Norge Floghavre, Polen Owies głuchy, Ryssland Овёс пустой, Tyskland Flughafer,

Svårbekämpad vårgroende art, speciellt i områden med stor andel vårsäd. Stor spridningsförmåga som kräver noggrann kontroll och därför är det påbjudet i "Lagen om skydd mot flyghavre" (SFS 1970:299) hur den som brukar marken är skyldig att bekämpa flyghavren genom antingen handpiockning eller kemisk bekämpning.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen, eller bearbetar man minimalt så att så få frön som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att plantorna inte ges möjlighet att gå i blom och därmed förhindras sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

Allmänt förebyggande åtgärder:

- Använd certifierat utsäde.

- Tröskor samt andra maskiner och vagnar ska rengöras.

- Undvik att broddharva på våren, särskilt i gles höstsäd, vilket minskar flyghavrekärnornas benägenhet att gro.

- Kontrollera förekomsten 2–3 gånger under odlingssäsongen.

- Transport, förvaring och hantering av växtodlingsprodukter (t.ex.spannmål, halm) ska ske så att flyghavrekärnor inte kan spridas.

Kontrollåtgärder: 

- Kemisk bekämpning (se vidare nedan). Tänk särskilt på att den bör ske så tidigt som möjligt med start när flyghavren åtminstone har tre blad och allra senast straxt före stråskjutning d.v.s. innan en nod har bildats. Flyghavren ska vara yttorr och i god tillväxt (saftspännda plantor). Behandla alltså inte under och omedelbart efter varmt (<20 grader ) och torrt väder eller efter frost.

- Handplockning när antalet plantor understiger 400–500 per ha. Plantorna dras upp och läggs i en säck, som sedan bränns upp. Alltså ges inte till några djur eller slängs på "gödselstacken". Flyghavrekärnorna kan till viss del passera genom flertalet husdjurs matsmältningsorgan med bibehållen livsduglighet.

- Fördröjd sådd kan ge en 75-procentig ogräseffekt (se vidare nedan).

- Vid riklig förekomst av drösade kärnor, vänta med höstbearbetningen 1–2 månader så äts många kärnor upp av möss, duvor, gäss etc. Detta under förutsättning att övrig ogräsflora inte kräver omedelbara insatser.

- Helsädesensilering före axgång om handplockning inte är genomförbart. Ensilering med syratillsats och kompostering av stallgödseln minskar kärnornas grodbarhet.

- Vårsäd med insådd som slås tidigt och ensileras.

- Förändrad växtföljd. Flyghavren missgynnas av ökad andel fleråriga vallar och höstsådda grödor (flyghavre är vårgroende), ensilage- och grönfodergrödor som slås  tidigt  på bekostnad av vårsådda spannmåls- och oljeväxtgrödor.  

- Sommarträda ger liten effekt då temperaturförhållandena vid denna tid inte stimulerar till groning.

- Kompostera gödsel från djur som ätit foder med flyghavrekärnor.

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Handrensning eller uppgrävning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd